Så anslu*ter du dig till fibernätet (2024)

Göteborg Energi GE-Logotype-2019

Så anslu*ter du dig till fibernätet (1)

Intresseanmälan

Vill du installera fibernät? Vi på Göteborg Energi ser till att du har rätt nät utifrån dina förutsättningar och du väljer själv din tjänstleverantör. Om du har grävt för fjärrvärme kan det hända att du har ett tomt rör som underlättar vid installationen.

Om du har tillgängliga rör redan tar det ca 4 - 6 veckor. Finns inga tomrör i din mark så räkna med 12 - 14 veckor. Tidsuppskattningen förutsätter att det finns fiber i ditt område. Om du har frågor eller vill veta mer detaljer för just dina förutsättningar kontakta vår kundtjänst, 031-62 62 62.

Anslu*tningsprocessen

Så blir du anslu*ten i tre enkla steg.

Offert och tidsplan

Gör en sökning på din adress för att se om du kan anslu*ta dig till stadsfibernätet, eller kontakta oss via kundservice. Om du inte har rör på plats skickar vi avtal och offert på detta. Tidsplanen utgår ifrån datumet då det övergripande avtalet kommit in. Vid efteranslu*tningskampanj i området kan tidsplanen bli längre.

Förberedelse

Vår underentreprenör kontaktar dig och bokar tid. Entreprenören gräver fram tomröret till huset. Därefter tar nästa entreprenör vid för att borra in tomröret, blåsa in fibern och sätta upp mediekonverteraren.

Installation och anslu*tning

När fibern är på plats kan du koppla upp dig med hjälp av valfritt tjänsteföretag.

Vanliga frågor & svar

Vid anslu*tning till stadsfibernätet

Räkna med fyra till sex veckor i de fall där du redan har tomrör på din tomt från en tidigare fjärrvärmeinstallation. Om du inte har några tomma rör på din mark kan du räkna med 12-14 veckor. Tidsestimeringen gäller endast i de områden vi redan har fiber i.

Nej, kostnaderna för att installera stadsfiber är ett paketpris och kan inte specificeras.

Nej, vi kommer att gå in närmaste vägen men givetvis kommer vi ha en dialog innan det dras.

Kontakta oss på 031 - 62 62 62 att få en tidsuppfattning för just din anslu*tning.

Vår entreprenör tar kontakt med dig för att diskutera installationen och eventuellt markarbete. Om grävning är nödvändigt går entreprenören igenom grävningen på din tomt.

Så anslu*ter du dig till fibernätet (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated:

Views: 6573

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.